Logopédia

Naša škôlka zabezpečuje špeciálne logopedické služby. Logopéd je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Dohliada na celkový vývin reči našich detí, so špeciálnym zameraním na slovenské deti, a jeho práca zahŕňa široké spektrum oblastí, vrátane narušeného vývinu reči, porúch výslovnosti (dyslálie) a zajakavosti.

Logopéd pracuje s deťmi vo veku od 2 rokov až do predškolského veku a poskytuje diagnostiku, individuálnu a skupinovú terapiu, ranú intervenciu rozvoja reči, program fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, konzultácie s rodičmi aj učiteľmi, pokiaľ je to potrebné, hodiny konverzácie v slovenčine pre zahraničné deti. Najväčšou výhodou je fakt, že je členom nášho tímu, a teda dobre pozná všetky deti aj v rámci každodenných situácií. Prirodzene, spolupráca rodičov a ich aktívna účasť v celom terapeutickom procese je vždy najdôležitejšia. Rodičia sú informovaní o práci, pokrokoch a intervenčných plánoch každý týždeň, mávajú s logopédom individuálne konzultácie či komunikujú prostredníctvom e-mailu.

Hlavné služby sú už zahrnuté v školnom poplatku, mimoriadne lekcie na vyžiadanie sú účtované zvlášť.