Deň v škôlke

Ranné didaktické centrá aktivít – voľná hra

Circle Time & Telesná a pohybová výchova

Desiata

Didaktické aktivity

Aktivity vonku - Ovocie

Špecifické aktivity – Plávanie & Výlety & Logopédia & Športy

Obed

Hygiéna & Čas na rozprávku

Odpočinok

Hygiéna

Circle Time & Didaktické aktivity

Olovrant

Krúžky, Extra krúžky

Poobedné didaktické centrá aktivít – voľná hra & Aktivity vonku