Kontaktný formulár

Lokácia 
Beriem na vedomie, že Súkromná spojená škola Cambridge International School ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) spracúva v súlade s § 13 ods. 1 pís. b) Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje žiaka a jeho zákonných zástupcov poskytnutých Prevádzkovateľovi v súvislosti so Vstupným formulárom. Informácie podľa § 19 Zákona o ochrane osobných údajov s poučením o právach dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto Vstupného formulára.