Študijný plán a vzdelávanie

Funiversity poskytuje kompletný vyučovací program pre deti od 2 do 6 rokov. Aktuálne učebné osnovy vo Funiversity vychádzajú z učebných osnov Cambridge School schválených slovenským ministerstvom školstva, pričom zároveň zahŕňajú britské štátne učebné osnovy a normy slovenského štátneho vzdelávacieho programu.  Všetky normy, pravdaže, určujú v rámci širokej škály oblastí základné kompetencie, ktoré by mali deti určitého veku zvládnuť . Osvojenie si týchto spôsobilostí umožňuje deťom po ukončení Y1 stať sa úspešným žiakom v škole. Plány pokrývajú všetky základné oblasti vzdelávania ako matematika, anglický jazyk, prosociálne zručnosti a spoločenské návyky, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, hrubá motorika, exaktné a spoločenské vedy, základy informatiky a ešte oveľa viac.

To však nie je všetko. Sme presvedčení, že spôsob, akým sa deti učia, je prinajmenšom taký dôležitý ako samotný obsah. Berieme vzdelávanie ako prechádzku svetom plným obrovského množstva tém a obrazov, kde je všetko navzájom poprepájané. Rytmus tvorí súčasť piesne, pieseň je súčasťou hudby a hudba zase súčasťou života. Vyučovanie tento koncept odráža, a je rozdelené do tematických blokov, v rámci ktorých získavajú deti poznatky o svete okolo seba i o sebe samých, čo im pomáha nadobudnúť všestranné schopnosti  a zručnosti dôležité pre život.

Jednotlivé témy majú formálne vyhradený čas a priestor, ale môžu sa voľne premiešavať a často plynule prechádzajú jedna v druhú. Dávame si veľký pozor na to, aby bola teória vždy dobre ukotvená v praxi, aby sa deti učili ,,vlastnými rukami“ a priamou skúsenosťou sprostredkovanou formou výletov, exkurzií, sedení, predstavení, koncertov a mnohými ďalšími.