Kurikulum

Počas plánovania všetkých našich výchovno-vzdelávacích aktivít nasledujeme Štátny vzdelávací program, Britský vzdelávací program a Cambridge kurikulum, ktoré udávajú kľúčové kompetencie a zručnosti, ktoré si deti počas predškolskej dochádzky majú osvojiť. Konkrétne týždenné plány pre triedu Vášho dieťaťa sú vždy na nástenke na každej z lokácii.

Nursery

Nursery zahŕňa vek od 2 do 3 rokov, kedy deti zvyčajne začínajú svoju škôlkarskú éru. V tejto triede je najdôležitejšie zvládnuť adaptáciu dieťaťa a jeho separáciu od rodičov. Deti si musia zvyknúť na atmosféru, režim a pravidlá škôlky, a osvojiť si všetky „samoobslužné“ zručnosti. Zameriavame sa predovšetkým na sociálnu a prosociálnu oblasť, na nadobudnutie potrebných sociálnych zručností a na celkový rozvoj psycho-motoriky, ktorý deťom umožňuje skúmať svet prostredníctvom najrôznejších aktivít. Pracujeme na jemnej, ako aj hrubej motorike, porozumení sveta a základný, princípom jeho fungovania.

Vzdelávanie je zvyčajne realizované systémom didaktických náučných centier, individuálnej práce a hry, pri ktorej sa deti najlepšie naučia všetko podstatné. Každá jedna aktivita je považovaná za vzdelávaciu a didaktickú, takže deti si vytvoria každodennú rutinu a návyky.

Reception

Reception zahŕňa vek 4 – 5 rokov. Deti v triede už začínajú s rozšírenejšími aktivitami založenými na vedomostiach a zručnostiach nadobudnutých v Nursery. Počas tohto obdobia, ktoré obvykle trvá dva roky, deti začnú prenikať hlbšie k poznatkom zakotveným v našich tematických ročných plánoch. Postupne sa učia rozumieť procesom a veciam okolo nás. Povzbudzujeme ich tiež k tomu, aby mysleli na ľudí vo svojom okolí, a rozvíjame komplexnejšie sociálne zručnosti prostredníctvom hry aj každodenných aktivít. Začínajú sa učiť a chápať zložitejšie koncepty čísel a písmen, pričom rozvíjajú matematické schopnosti takisto ako čítanie a písanie, čím si vybudujú dobrú základňu pre predškolský ročník.

Y1

Y1 je trieda pre 5-6-ročné deti a je ročníkom, ktorý pripravuje deti na školu. Je to rok signifikantných a kľúčových zmien v mnohých oblastiach. Prirodzene, deti sa učia čítať, písať, počítať, využívať a prepájať svoje poznatky, ale súčasne rozvíjajú svoje interpersonálne a intrapersonálne zručnosti. Prehlbujú svoju sebaúctu, nezávislosť, zodpovednosť, stratégie zvládania, schopnosť riskovať a ešte oveľa viac. Stávajú sa zrelšími a zrelšími, postupne sa u nich internalizuje motivácia k učeniu, a tiež schopnosť vysporiadať sa s výzvami. V Y1-ročníku deti trénujú tiež rôzne stratégie učenia a učia sa, ako sa učiť.