Extrakurikulárne aktivity

Krúžky a kluby sú včlenené do nášho týždenného a mesačného vzdelávacieho programu a tvoria stabilnú súčasť rozvrhu. 

Krúžky

Každá trieda má svoj individuálny týždenný rozvrh krúžkov, ktorých sa zúčastňujú všetky deti. Hlavné krúžky pokrývajú široký okruh záujmov a posilňujú rozvoj potenciálu detí s ohľadom na ich vek v širšej perspektíve. Krúžky zvyčajne vedú naši učitelia, pričom ich hlavným ťažiskom je rozšírenie vedomostnej základne či spestrenie škály zručností ako prídavok k základným učebným osnovám.

ŠPORTOVÝ

Šport pomáha rozvíjať deťom fyzické zručnosti, cvičiť, vytvárať priateľstvá, hrať férovo, budovať tímového ducha a budovať zdravé sebavedomie. Na športovom krúžku si deti vyskúšajú rôzne športové aktivity a naučia sa používať športové náradie ako ako sú lopty, menšie loptičky, hracie padáky, obruče a laná, tréningové rebríky, kužele, či bránky.

UMELECKÝ

Umenie pomáha deťom rásť a rozvíjať sa. Na umeleckom krúžku si deti rozvíjajú jemnú motoriku pri činnostiach ako je maľovanie, vyfarbovanie, lepenie a strihanie. Tvorením a kreatívnou činnosťou vyjadrujú seba samých a svoje pocity. Umenie taktiež podporuje mentálny rast, pretože poskytuje možnosti na nové nápady, nové spôsoby myslenia a riešenie problémov.

HUDOBNÝ

Deti si užijú na tomto krúžku veľa zábavy, pretože výborne stimuluje celkový vývin dieťaťa a pomáha aj pri vyjadrovaní emócií. Na hudobnom krúžku sa deti učia nové pesničky, spievajú, tancujú, skúšajú nové a nezvyčajné hudobné nástroje a experimentujú s rôznymi druhmi zvukov a rytmov.

PRSTOVÉ FITNESS

Tento krúžok rozvíja jemnú motoriku. Deti sa učia posilňovať svaly prstov a rúk pomocou manipulácie s malými predmetmi, hraním sa s plastelínou a hlinou, hraním hier s mäkkými loptičkami alebo trénovaním správneho úchopu ceruzky.

VEDECKÝ

Na našom vedeckom krúžku sa malí vedci učia o svete pomocou robenia rôznych experimentov, objavovania, popisovania a diskutovania o jednoduchých vedeckých teóriách. Deti sa rozprávajú o počasí, solárnom systéme, elektrine, magnetizme, zvukoch a prírode a sú vedené k tomu, aby nikdy neprestali premýšľať.

ABC

Na ABC krúžku si deti prehlbujú vedomosti o hláskach tak, aby sa naučili správne čítať. Majú veľa zábavy pri hraní rôznych fonetických hier, učení sa písmen, či čítaní rôznych príbehov.

MATEMATICKÝ

Na matematickom krúžku sa deti učia matematiku jednoduchou, zábavnou a hravou formou. Dozvedajú sa o všetkých štyroch operáciách (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), riešení problémov, meraní, rozpoznávaní čísel, geometrii a hrajú rôzne logické matematické hry.

CESTOVATEĽSKÝ

Zábavný cestovateľský krúžok prináša zábavu malým objaviteľom. Deti budú spoznávať rozličné kontinenty, národnosti, kultúru a najznámejšie pamiatky.

PRÍRODNÝ

Prírodný krúžok prináša skúsenosť so stale meniacou sa prírodou. Deti objavujú svet vonku používaním všetkých svojich zmyslov – vidia, voňajú, počujú, ochutnávajú a cítia. Rozvíjajú svoju lásku k rastlinám, zvieratám a svetu prírody ako takému.

DRAMATICKÝ

Dramatický krúžok pomáha deťom vyjadriť seba samých pomocou pohybu a rozprávania príbehov. Na dramatickom krúžku sa trieda mení na divadlo a deti sa objavujú v rôznych rolách.

PROSOCIÁLNY

Prosociálny krúžok rozvíja prosociálne správanie a empatiu pomocou rôznych hier, aktivít, výmeny rolí a hier zameraných na vzájomnú spoluprácu

KONŠTRUKČNÝ

Malí stavitelia používajú rôzne kocky, ktoré sa líšia vo veľkosti a náročnosti, ale zároveň sú prispôsobené veku detí. Pomocou nich stavajú steny, domy, budovy a mosty. Zameraním sa na ich konštrukciu sa deti učia geometrické tvary, farby, veľkosti a priestorové koncepcie. Stimulujú svoju koncentráciu, predstavivosť, kreativitu a učia sa plánovať. Na konštrukčnom krúžku deti zvyčajne pracujú v tímoch a zdokonaľujú si tiež svoje schopnosti v oblasti spolupráce.

Extra krúžky

Škôlka môže v prípade záujmu ponúknuť aj extra krúžky či kurzy nad rámec bežných aktivít. Takéto krúžky sú v ponuke iba pre deti z tried Reception a Y1, a môžu byť spoplatnené. Počet detí v skupine je obmedzený, a krúžky budú prebiehať v čase po 16:00.

FOLKLÓRNY

Folklórny krúžok je vedený učiteľkou, ktorá miluje slovenský folkór a slovenské ľudové tradície. Na folklórnom krúžku sa deti zoznamujú s typickými folklórnymi tancami, pesničkami, riekankami a takisto vyrábajú rôzne typické slovenské ľudové výrobky.

JUDO

Judo – kombinácia fyzickej, mentálnej a morálnej aktivity. Tento krúžok kombinuje cvičenie a disciplínu, aby deti naučil zdravému životnému štýlu.

DRUM&BASE

Tento krúžok je skvelou možnosťou pre deti, ako si zahrať na bubny a iné menšie hudobné nástroje z Orffovho inštrumentára. Drum & Base pomáha deťom v ranom veku rozvíjať hudobné nadanie a zručnosti.

LEGO

Lego – nový spôsob myslenia. Hranie sa s Legom je perfektná možnosť, ako nadchnúť deti pre riešenie problémov a inovatívne myslenie. Lego krúžok je tu, aby rozvíjal detskú fantáziu a myslenie pomocou magického sveta Lego kociek.

TANEČNÝ

Tanečný krúžok je vedený externou športovou inštruktorkou a spolu s hudbou pomáha deťom zlepšiť ich koordináciu, rovnováhu, zmysel pre rytmus a pohyb.

VARENIE

Variaci krúžok prináša svieže nové nápady pre deti. Deti si užijú jedenie, pripravovanie jedla a zdravý životný štýl. V tomto extra krúžku sa spája teória varenia spolu so slušnými stolovacími návykmi až po vytváranie chutných jedál.

Športové kurzy

Naša škôlka má odborných športových pedagógov, ktorí zastrešujú všetky športové kurzy odohrávajúce sa po celý rok, zameriavajúc sa na hlavné sezónne športy ako plávanie, lyžovanie, korčuľovanie a tenis. Inštruktori sú súčasťou nášho tímu a sú organizátormi týchto kurzov, tým pádom máme plný dohľad nielen nad obsahom a metodikou, ale aj nad ich kvalitou a rozsahom individuálneho pokroku detí. Jednou z najväčších výhod je zároveň fakt, že naši inštruktori všetky deti dobre poznajú vzhľadom na to, že s nimi pracujú počas celého roka. Väčšina z týchto kurzov je venovaná deťom v triedach Reception a Y1. Triedy Nursery sa zúčastňujú len základného plaveckého výcviku. Všetky kurzy sú bezplatné a náklady s nimi spojené sú už zahrnuté v školnom.

PLÁVANIE

Plávanie je základnou časťou týždenného rozvrhu každej triedy. Hodiny plávania sú vedené našimi športovými inštruktormi, ktorí poznajú deti a berú ohľad na aktuálny level ich plávacích zručností. Hodiny začínajú v októbri a prebiehajú každý týždeň. Triedy Nursery využívajú bazén na Gajovej, aby si zvykli na vodu, naučili sa potápať, plávať, ale najmä, aby si vybudovali k plávaniu pozitívny vzťah. Reception a Y1 triedy využívajú 25 m bazén na Pasienkoch alebo FTVŠ. Hodiny plávania sú dobrovoľné a sú zahrnuté v školnom poplatku.

LYŽOVANIE

Lyžiarsky kurz je určený pre deti v Reception triedach a prebieha na svahoch v blízkosti Bratislavy. V posledných rokoch tento kurz prebiehal v lyžiarskom centre Zochova chata, ktoré poskytuje optimálne podmienky pre učenie detí s rozličnými lyžiarskymi zručnosťami. Lyžiarsky kurz trvá týždeň a deti dochádzajú do lyžiarskeho strediska každý deň. Na konci kurzu deti dostanú diplom spolu s krátkym reportom ohľadom ich lyžiarskeho progresu.  

KORČUĽOVANIE

Kurz korčulovania na ľade je určený pre deti v Reception a Y1 triedach a podobne, ako aj lyžiarsky kurz, je intenzívny a trvá jeden týždeň. Rodičia sú informovaní o činnosti a progrese ich dieťaťa a deti dostávajú na záver diplom.

TENIS

Tenisový kurz prebieha počas leta jedenkrát týždenne počas dvoch mesiacov a deti zvyčajne absolvujú 10-12 lekcií. Kurz je určený len pre deti v Reception a Y1 triedach.

Logopédia

Naša škôlka zabezpečuje špeciálne logopedické služby. Logopéd je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Dohliada na celkový vývin reči našich detí, so špeciálnym zameraním na slovenské deti, a jeho práca zahŕňa široké spektrum oblastí, vrátane narušeného vývinu reči, porúch výslovnosti (dyslálie) a zajakavosti.

Logopéd pracuje s deťmi vo veku od 2 rokov až do predškolského veku a poskytuje diagnostiku, individuálnu a skupinovú terapiu, ranú intervenciu rozvoja reči, program fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, konzultácie s rodičmi aj učiteľmi, pokiaľ je to potrebné, hodiny konverzácie v slovenčine pre zahraničné deti. Najväčšou výhodou je fakt, že je členom nášho tímu, a teda dobre pozná všetky deti aj v rámci každodenných situácií. Prirodzene, spolupráca rodičov a ich aktívna účasť v celom terapeutickom procese je vždy najdôležitejšia. Rodičia sú informovaní o práci, pokrokoch a intervenčných plánoch každý týždeň, mávajú s logopédom individuálne konzultácie či komunikujú prostredníctvom e-mailu.

Hlavné služby sú už zahrnuté v školnom poplatku, mimoriadne lekcie na vyžiadanie sú účtované zvlášť.