Extrakurikulárne aktivity

Krúžky a kluby sú včlenené do nášho týždenného a mesačného vzdelávacieho programu a tvoria stabilnú súčasť rozvrhu. 

Krúžky

Každá trieda má svoj individuálny týždenný rozvrh krúžkov, ktorých sa zúčastňujú všetky deti. Hlavné krúžky pokrývajú široký okruh záujmov a posilňujú rozvoj potenciálu detí s ohľadom na ich vek v širšej perspektíve. Krúžky zvyčajne vedú naši učitelia, pričom ich hlavným ťažiskom je rozšírenie vedomostnej základne či spestrenie škály zručností ako prídavok k základným učebným osnovám.

ŠPORTOVÝ

Šport pomáha rozvíjať deťom fyzické zručnosti, cvičiť, vytvárať priateľstvá, hrať férovo, budovať tímového ducha a budovať zdravé sebavedomie. Na športovom krúžku si deti vyskúšajú rôzne športové aktivity a naučia sa používať športové náradie ako ako sú lopty, menšie loptičky, hracie padáky, obruče a laná, tréningové rebríky, kužele, či bránky.

UMELECKÝ

Umenie pomáha deťom rásť a rozvíjať sa. Na umeleckom krúžku si deti rozvíjajú jemnú motoriku pri činnostiach ako je maľovanie, vyfarbovanie, lepenie a strihanie. Tvorením a kreatívnou činnosťou vyjadrujú seba samých a svoje pocity. Umenie taktiež podporuje mentálny rast, pretože poskytuje možnosti na nové nápady, nové spôsoby myslenia a riešenie problémov.

HUDOBNÝ

Deti si užijú na tomto krúžku veľa zábavy, pretože výborne stimuluje celkový vývin dieťaťa a pomáha aj pri vyjadrovaní emócií. Na hudobnom krúžku sa deti učia nové pesničky, spievajú, tancujú, skúšajú nové a nezvyčajné hudobné nástroje a experimentujú s rôznymi druhmi zvukov a rytmov.

ŠIKOVNÉ RÚČKY

Tento krúžok rozvíja jemnú motoriku. Deti sa učia posilňovať svaly prstov a rúk pomocou manipulácie s malými predmetmi, hraním sa s plastelínou a hlinou, hraním hier s mäkkými loptičkami alebo trénovaním správneho úchopu ceruzky.

VEDECKÝ

Na našom vedeckom krúžku sa malí vedci učia o svete pomocou robenia rôznych experimentov, objavovania, popisovania a diskutovania o jednoduchých vedeckých teóriách. Deti sa rozprávajú o počasí, solárnom systéme, elektrine, magnetizme, zvukoch a prírode a sú vedené k tomu, aby nikdy neprestali premýšľať.

ABC

Na ABC krúžku si deti prehlbujú vedomosti o hláskach tak, aby sa naučili správne čítať. Majú veľa zábavy pri hraní rôznych fonetických hier, učení sa písmen, či čítaní rôznych príbehov.

MATEMATICKÝ A LOGICKÝ

Na matematickom krúžku sa deti učia matematiku jednoduchou, zábavnou a hravou formou. Dozvedajú sa o všetkých štyroch operáciách (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), riešení problémov, meraní, rozpoznávaní čísel, geometrii a hrajú rôzne logické matematické hry.

CESTOVATEĽSKÝ

Zábavný cestovateľský krúžok prináša zábavu malým objaviteľom. Deti budú spoznávať rozličné kontinenty, národnosti, kultúru a najznámejšie pamiatky.

PRÍRODNÝ

Prírodný krúžok prináša skúsenosť so stale meniacou sa prírodou. Deti objavujú svet vonku používaním všetkých svojich zmyslov – vidia, voňajú, počujú, ochutnávajú a cítia. Rozvíjajú svoju lásku k rastlinám, zvieratám a svetu prírody ako takému.

DRAMATICKÝ

Dramatický krúžok pomáha deťom vyjadriť seba samých pomocou pohybu a rozprávania príbehov. Na dramatickom krúžku sa trieda mení na divadlo a deti sa objavujú v rôznych rolách.

PROSOCIÁLNY

Prosociálny krúžok rozvíja prosociálne správanie a empatiu pomocou rôznych hier, aktivít, výmeny rolí a hier zameraných na vzájomnú spoluprácu

KONŠTRUKČNÝ

Malí stavitelia používajú rôzne kocky, ktoré sa líšia vo veľkosti a náročnosti, ale zároveň sú prispôsobené veku detí. Pomocou nich stavajú steny, domy, budovy a mosty. Zameraním sa na ich konštrukciu sa deti učia geometrické tvary, farby, veľkosti a priestorové koncepcie. Stimulujú svoju koncentráciu, predstavivosť, kreativitu a učia sa plánovať. Na konštrukčnom krúžku deti zvyčajne pracujú v tímoch a zdokonaľujú si tiež svoje schopnosti v oblasti spolupráce.

PLASTELÍNA

Práca s plastelínou je jedným z najlepších spôsobov, ako uvoľniť a rozcvičiť detské pršteky a zároveň rozvíjať kreativitu. Prostredníctvom modelovania základných aj komplikovaneších tvarov deti rozvíjajú jemnú motoriku a učia sa meniť svoje predstavy na realitu.

GYMNASTIKA

Detská gymnastika je skvelým odrazovým mostíkom pre akýkoľvek šport. Napomáha zdravému vývoju a rozvoju motorických schopností. Deti cvičia formou hier a súťaží a pohybujú sa v rytme hudby, čo tiež prispieva k správnemu postoju a držania tela.

KNIŽNÝ

Knižný krúžok uvádza deti do sveta fantázie prostredníctvom rozprávok a krátkych príbehov. Naučia sa rozoznávať jednotlivé postavy, následnosť udalostí či koncept dobra a zla a zároveň potrénujú kreatívne myslenie pomocou tvorenia vlastných príbehov na základe ilustrácii v knižkách.

GEOGRAFICKÝ

Objavovanie okolitého sveta je pre deti vždy úžasným zážitkom. Prostredníctvom geografického krúžku spoznajú rôzne krajiny a ich osobitosti a dozvedia sa zaujímavé veci o našej planéte a jej prírodných krásach.

Extra krúžky

Škôlka môže v prípade záujmu ponúknuť aj extra krúžky či kurzy nad rámec bežných aktivít. Takéto krúžky sú v ponuke iba pre deti z tried Reception a Y1. Počet detí v skupine je obmedzený, a krúžky budú prebiehať v čase po 16:00.

ART FUN

JUDO

Judo – kombinácia fyzickej, mentálnej a morálnej aktivity. Tento krúžok kombinuje cvičenie a disciplínu, aby deti naučil zdravému životnému štýlu.

LEGO

Lego – nový spôsob myslenia. Hranie sa s Legom je perfektná možnosť, ako nadchnúť deti pre riešenie problémov a inovatívne myslenie. Lego krúžok je tu, aby rozvíjal detskú fantáziu a myslenie pomocou magického sveta Lego kociek.

TANEČNÝ

Tanečný krúžok je vedený externou športovou inštruktorkou a spolu s hudbou pomáha deťom zlepšiť ich koordináciu, rovnováhu, zmysel pre rytmus a pohyb.

SPOLOČENSKÉ HRY

Spoločenské hry deti učia dodržiavaniu pravidiel, tímovej hre, podstate fair play a vzájomnému rešpektu. Deti hravou formou zistia, že je v poriadku raz vyhrať, inokedy prehrať, ale najmä zabaviť sa s kamarátmi.

PARKOUR

Parkour je umenie pohybu, pri ktorom sa deti učia nájsť si cestu cez najrôznejšie prekážky s využitím vlastného tela. Prostredníctvom hravých aktivít deti skúmajú hranice svojich pohybových schopností.   

STAY FIT

Vonkajšie pohybové aktivity sú prirodzenou súčasťou detí. Naháňačky a iné hry pomáhajú rozvíjať schopnosť kooperácie, tímového ducha a predovšetkých hrubú motoriku.

BYSTRÉ HLAVIČKY

Hádanky, hlavolamy, bludiská, to všetko pomáha rozvíjať detskú myseľ. Podporujú prirodzenú zvedavosť a chuť objavovať a zároveň sa pri nich deti zábavnou a nenásilnou formou naučia veľa nového.

CESTOVATEĽSKÝ

Cestovanie as poznávanie sveta je dôležitou súčasťou života, aj keď len prstom po mape. Na krúžku sa deti dozvedia veľa nového o krajinách a kultúrách po celom svete, ale aj o rôznych spôsoboch a možnostiach cestovania.

Športové kurzy

Naša škôlka má odborných športových pedagógov, ktorí zastrešujú všetky športové kurzy odohrávajúce sa po celý rok, zameriavajúc sa na hlavné sezónne športy ako plávanie, lyžovanie, korčuľovanie a tenis. Inštruktori sú súčasťou nášho tímu a sú organizátormi týchto kurzov, tým pádom máme plný dohľad nielen nad obsahom a metodikou, ale aj nad ich kvalitou a rozsahom individuálneho pokroku detí. Jednou z najväčších výhod je zároveň fakt, že naši inštruktori všetky deti dobre poznajú vzhľadom na to, že s nimi pracujú počas celého roka. Väčšina z týchto kurzov je venovaná deťom v triedach Reception a Y1. Triedy Nursery sa zúčastňujú len základného plaveckého výcviku. Všetky kurzy sú bezplatné a náklady s nimi spojené sú už zahrnuté v školnom.

PLÁVANIE

Plávanie je základnou časťou týždenného rozvrhu každej triedy. Hodiny plávania sú vedené našimi športovými inštruktormi, ktorí poznajú deti a berú ohľad na aktuálny level ich plávacích zručností. Hodiny začínajú v októbri a prebiehajú každý týždeň. Triedy Nursery využívajú bazén na Gajovej, aby si zvykli na vodu, naučili sa potápať, plávať, ale najmä, aby si vybudovali k plávaniu pozitívny vzťah. Reception a Y1 triedy využívajú 25 m bazén na Pasienkoch alebo FTVŠ. Hodiny plávania sú dobrovoľné a sú zahrnuté v školnom poplatku.

LYŽOVANIE

Lyžiarsky kurz je určený pre deti v Reception triedach a prebieha na svahoch v blízkosti Bratislavy. V posledných rokoch tento kurz prebiehal v lyžiarskom centre Zochova chata, ktoré poskytuje optimálne podmienky pre učenie detí s rozličnými lyžiarskymi zručnosťami. Lyžiarsky kurz trvá týždeň a deti dochádzajú do lyžiarskeho strediska každý deň. Na konci kurzu deti dostanú diplom spolu s krátkym reportom ohľadom ich lyžiarskeho progresu.  

KORČUĽOVANIE

Kurz korčulovania na ľade je určený pre deti v Reception a Y1 triedach a podobne, ako aj lyžiarsky kurz, je intenzívny a trvá jeden týždeň. Rodičia sú informovaní o činnosti a progrese ich dieťaťa a deti dostávajú na záver diplom.

Kurz korčuľovania môže byť tento akademický rok zrušený kvôli vyššiemu riziku šírenia Covid-19 a môže byť nahradený inou outdoorovou alternatívou.

TENIS

Tenis prebieha počas leta formou intenzívneho týždňového kurzu. V menších skupinkách sa deti najprv poriadne rozcvičia na kurtoch cez hry a súťaže. Z hier plynule prechádzajú do tenisových cvičení, cez ktoré sa naučia základné tenisové techniky. Zlepšujú si koncentráciu, postreh a najmä - zažívajú radosť z hry. 

Logopédia

Naša škôlka zabezpečuje špeciálne logopedické služby. Logopéd je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Dohliada na celkový vývin reči našich detí, so špeciálnym zameraním na slovenské deti, a jeho práca zahŕňa široké spektrum oblastí, vrátane narušeného vývinu reči, porúch výslovnosti (dyslálie) a zajakavosti.

Logopéd pracuje s deťmi vo veku od 2 rokov až do predškolského veku a poskytuje diagnostiku, individuálnu a skupinovú terapiu, ranú intervenciu rozvoja reči, program fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, konzultácie s rodičmi aj učiteľmi, pokiaľ je to potrebné, hodiny konverzácie v slovenčine pre zahraničné deti. Najväčšou výhodou je fakt, že je členom nášho tímu, a teda dobre pozná všetky deti aj v rámci každodenných situácií. Prirodzene, spolupráca rodičov a ich aktívna účasť v celom terapeutickom procese je vždy najdôležitejšia. Rodičia sú informovaní o práci, pokrokoch a intervenčných plánoch každý týždeň, mávajú s logopédom individuálne konzultácie či komunikujú prostredníctvom e-mailu.

Hlavné služby sú už zahrnuté v školnom poplatku, mimoriadne lekcie na vyžiadanie sú účtované zvlášť.