Pandemický plán – Covid-19

V súvislosti s pandémiou Covid-19 vírusu a vychádzajúc z pokynov Ministerstva školstva na šk. r. 2020/2021 prijala naša materská škola nasledujúce opatrenia. Väčšinu z opatrení už poznáte, pretože sme ich zaviedli počas letného fungovania, napriek tomu im prosím opätovne venujte pozornosť.

Organizácia škôlky a režimové opatrenia

 • Počas dňa sa budeme v čo najväčšej možnej miere vyhýbať premiešavaniu jednotlivých tried a v závislosti od počasia budeme čo najviac času tráviť v exteriéri.
 • V závislosti od veľkosti pobočky môžu mať jednotlivé triedy oddelený a vyhradený vchod, ako aj samostatnú sekciovú „zberku“. Ak sú v zberných triedach deti z viacerých tried, majú nasadené rúška
 • Záhrada a ihrisko zostáva rozdelená na zóny.
 • V rámci režimu máme skrátené spanie pre mladšie ročník, staršie ročníky majú zavedený oddychový režim. Počas oddychu je miestnosť stále vetraná a sú zabezpečené čo najväčšie rozostupy medzi matracmi.
 • Logopedická miestnosť je vyčlenená pre prípad potreby ako izolačná miestnosť

Stravovanie

 • Desiata a olovrant sa deťom podáva primárne v triede, alebo v záhrade za prísnych hygienických opatrení.
 • Obed je deťom podávaný v jedálni v časových slotoch tak, aby nedošlo k premiešavaniu tried medzi sekciami.
 • Jedáleň je vždy po každej odstravovanej skupine dôsledne dezinfikovaná. Počas výdaja stravy je priestor priebežne dezinfikovaný ionizátorom.

Hygiena

 • Dôraz na časté a dôkladné umývanie rúk (mydlo, teplá voda)
 • Namontované zásobníky s dezinfekciou v triedach a pri vstupoch
 • Zrušené textilné uteráky a nahradené papierovými utierkami
 • Zrušené umývanie zubov po obede
 • Pranie a výmena posteľného prádla na týždennej báze
 • Pravidlo R-O-R (rúško, odstup, ruky)

Dezinfekcia

 • Priebežná dezinfekcia najviac používaných povrchov a toaliet opakovanie počas dňa minimálne 2 krát
 • Hĺbková celoplošná dezinfekcia po skončení prevádzky
 • Priebežná dezinfekcia priestorov použitím ionizátorov
 • Priebežná dezinfekcia hračiek po každom  ich použití
 • Priebežné vetranie tried

Ochranné prostriedky

 • Povinné rúško pre nepedagogických pracovníkov počas celého dňa; rodičov, klientov či návštevníkov; športového lektora, externého lektora
 • Povinné rúška pre pedagógov mimo ich vlastnej triedy, v zbernej triede počas dňa a v exteriéri
 • Povinné rúško pre deti nad 3 roky v zbernej triede, a v prípade, že idú mimo areál MŠ alebo počas presunov v rámci škôlky
 • Povinný štít alebo priesvitné rúško pre logopéda pri práci s dieťaťom

Zdravie v MŠ

Do zariadenia nesmie vstúpiť žiadna osoba s príznakmi, ktoré by mohli byť totožné s príznakmi Covid-19. Prosíme, pozorujte zdravotný stav Vašich detí a nenoste ich do škôlky, ak nie sú úplne fit.

Ranný filter

 • Deti budú pri príchode do škôlky prechádzať ranným filtrom – v prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, dieťa materská škola neakceptuje
 • Dieťaťu sa odmeria teplota, ktorá nesmie byť vyššia ako 37.2 °C
 • Dieťaťu sa vydezinfikujú ruky a prejde mokrou dezinfekčnou bariérou
 • Dieťa nesmie vykazovať žiadne príznaky choroby. Osobitne však tieto príznaky: začervenané, zapálené oči s výtokom; upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom; hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha); bolesť uší, oslabený sluch; suchý dusivý kašeľ; vlhký produktívny kašeľ, letargia,

Absencia

 • V prípade, že dieťa chýba viac ako 3 dni, rodič musí pri opätovnom nástupe vždy podpísať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • V prípade, že dieťa bolo doma s miernymi príznakmi choroby, ktoré nevyžadovali návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe podpíše prehlásenie a nepotrebuje Potvrdenie od lekára
 • V prípade, že príznaky vyžadovali návštevu lekára, rodič prinesie Potvrdenie od lekára a podpíše prehlásenie

Cestovanie do zahraničia

 • Pri cestovaní do rizikovej krajiny sa rodič riadi aktuálne platnými nariadeniami RUVZ, a teda sa pri návrate nahlási lekárovi, absolvuje karanténu a test najskôr po 5 dňoch. Dieťa v tomto prípade prijmeme do škôlky len po preukázaní sa negatívnym testom. Ak je dieťa mladšie ako 3 roky nemusí byť testované a testovať sa dávajú iba rodičia, ak lekár neurčí inak.
 • Pri cestovaní do krajiny, ktorú naše úrady v danom čase za rizikovú nepovažujú, rodič nemusí absolvovať karanténu, ale dieťa materská škola prijme až po 5 dňoch od návratu a po pretestovaní aspoň 1 člena rodiny (rodič/ dieťa) s negatívnym výsledkom.
 • Pracovné cesty a pobyty sa riešia osobitne a individuálne. Odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania a hlavne dodržiavať všetky preventívne a hygienické opatrenia a pravidlo R-O-R (rúško, odstup, ruky)

Alert systém – Covid semafor

Ministerstvo školstva zaviedlo pre školské zariadenia ALERT SEMAFOR s  definovanými fázami a inštrukciami, ako postupovať.

Zelená fáza

Všetko v poriadku. 

V prípade, že sa objavia príznaky totožné s príznakmi Covid-19 u:

A, DIEŤAŤA → dieťa ide do izolácie → škôlka kontaktuje rodiča → rodič si vyzdvihne dieťa v čo najkratšom čase, kontaktuje lekára ak je to potrebné a postupuje podľa jeho usmernenia, zároveň oboznámi škôlku s nastaveným postupom

B, ZAMESTNANCA → zamestnanec odchádza domov a v prípade potreby kontaktuje lekára a postupuje podľa jeho usmernenia, zároveň oboznámi škôlku s nastaveným postupom

Oranžová fáza

Všetko v poriadku ALE! existuje podozrenie na ochorenie Covid-19 (podozrenie určuje len RUVZ alebo Lekár) u:

A, DIEŤAŤA → do domácej izolácie idú úzke kontakty = spolužiaci v triede a triedne učiteľky → čaká sa na výsledok testov  a usmernenie RUVZ

B, ZAMESTNANCA → do domácej izolácie idú úzke kontakty = priamy kolega, deti → čaká sa na výsledok testov a usmernenie RUVZ

C, RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA → čaká sa na výsledok testov a usmernenie RUVZ

Červená fáza

Nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch Covid -19 u detí, zamestnancov alebo v prípade nariadenia RUVZ.

Postupuje sa podľa nariadenia RUVZ, ktoré zváži uzavretie triedy, sekcie alebo celej pobočky.

Pre aktuálne info sledujte https://korona.gov.sk/