Podľa všetkých indícií sa zdá, že pandémia Covid-19 bude tento školský rok na ústupe. Vychádzajúc z týchto indícií ako aj pokynov Ministerstva školstva na šk. r. 2022/2023 nastavila naša materská škola nasledujúce opatrenia, ktoré sa na 90% vracajú do starých koľají. V prípade zmeny epidemiologickej situácie budeme reagovať a prijmeme potrebné opatrenia.

ORGANIZÁCIA ŠKÔLKY A REŽIM

RÁNO:

 • Ranná zberka: 7:00-8:30 pre všetky deti, pri väčších lokáciach je veľká a malá sekcia oddelená
 • Spoločný vchod pre všetkých - hlavný vchod, prípadne dva vchody pri veľkých lokáciách
 • Rodič do budovy nevstupuje
 • Dieťa prechádza ranným filtrom

DEŇ – 8:30-16:00:

 • Triedy fungujú samostatne podľa daného rozvrhu
 • Počas oddychu je miestnosť stále vetraná a sú zabezpečené čo najväčšie rozostupy medzi matracmi
 • Logopedická miestnosť je vyčlenená pre prípad potreby ako izolačná miestnosť

POOBEDIE:

 • Poobedná zberka: 16:00-18:00 pre všetky deti spolu, pri veľkých lokáciách sú sekcie rozdelené
 • Spoločný vchod pre všetkých – hlavný vchod / alebo záhradné bránky
 • Rodič do budovy vstupuje

EXTRA KRÚŽKY:

 • Extra krúžky ponechávame pre jednotlivé triedy separé, triedy nemiešame – cyklus mesačnej rotácie

 

STRAVOVANIE

 • Desiata, Obed, Olovrant sa deťom podáva v jedálni. V prípade 2 tried je zabezpečená zonácia priestoru.
 • Jedáleň je vždy po odstravovaní dôsledne dezinfikovaná s použitím ionizátora.

 

HYGIENA

 • Dôraz na časté a dôkladné umývanie rúk (mydlo, teplá voda)
 • Namontované zásobníky s dezinfekciou v triedach a pri vstupoch
 • Textilné uteráky sú nahradené papierovými utierkami
 • Umývanie zubov po obede
 • Pranie a výmena posteľného prádla na týždennej báze alebo v prípade potreby

 

DEZINFEKCIA

 • Priebežná dezinfekcia najviac používaných povrchov a toaliet opakovanie počas dňa
 • Hĺbková celoplošná dezinfekcia po skončení prevádzky
 • Priebežná dezinfekcia priestorov použitím ionizátorov
 • Priebežné vetranie tried

 

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

 • Rúška/ Respirátory zrušené pre deti aj zamestnancov – zostávajú na dobrovoľnosti
 • V prípade pozitívneho prípadu, rúška opäť zavádzať nebudeme
 • V prípade ohniska alebo zmeny RÚVZ nariadení – zmena vyhradená

 

ZDRAVIE V MŠ

Do zariadenia nesmie vstúpiť žiadna osoba s príznakmi, ktoré by mohli byť totožné s príznakmi Covid-19. Prosíme, pozorujte zdravotný stav Vašich detí a nenoste ich do škôlky, ak nie sú úplne fit.

 

RANNÝ FILTER

 • Deti budú pri príchode do škôlky prechádzať ranným filtrom – v prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, dieťa materská škola neakceptuje
 • Dieťaťu sa odmeria teplota, ktorá nesmie byť vyššia ako 37.2 °C
 • Dieťa si po príchode ide umyť ruky (príp. dezinfekcia)
 • Kontrola príznakov: Dieťa nesmie vykazovať žiadne príznaky choroby. Osobitne však tieto príznaky: začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, letargia, zvracanie, hnačka

 

ABSENCIA

ABSENCIA DIEŤAŤA Z DÔVODU CHOROBY:

V prípade choroby alebo ak dieťa vykazovalo symptómy choroby, pre ktoré bolo poslané domov alebo k lekárovi – rodič v tomto prípade podpisuje vyhlásenie vždy pri nástupe do škôlky (aj keď ide o menej dní), ktoré ak rodič nedonesie potvrdenie od lekára, nahrádza Čestné Prehlásenie rodiča.

OČR:

V prípade, že si rodič vezme na dieťa OČR, musí priniesť potvrdenie od lekára o trvaní OČR. V tomto prípade podáva materská škola hlásenie sociálnej poisťovni. Ak toto potvrdenie nemáme, hlásenie nepodávame, čo môže spôsobiť problém pri vyplatení vašej dávky.

ABSENCIA DIEŤAŤA Y1 - OSPRAVEDLNENIE:

Školská dochádzka pre Y1 je povinná. Absencia dieťaťa v predškolskom ročníku MUSÍ byť ospravedlnená. Rodič môže ospravedlniť max 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní (choroba/ dovolenka). Pri dlhšej absencii je povinné, aby rodič predložil Potvrdenie od lekára. Vo výnimočných prípadoch môže riaditeľ ospravedlniť aj dlhšiu dovolenku, treba o nej vopred informovať mailom alebo SMS. Kvôli jednoduchšej evidencii je na každej prevádzke pre Y1 ročník zavedený evidenčný hárok, kam sa rodič zapíše a podpíše.

ABSENCIA DIEŤAŤA NURSERY + RECEPTION - OSPRAVEDLNENIE:

Absenciu nie je nutné ospravedlňovať, ale je dobré ju nahlásiť.

 

CESTOVANIE DO ZAHRANIČIA

 • Žiadne obmedzenia

 

POKYNY Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Ministerstvo školstva na školský rok 2022/2023 školský semafor nezaviedlo. Špecifikuje iba nasledovné opatrenia:

1. Ranný filter pre MŠ je povinný

2. Pri vstupe do priestorov visí Oznam

3. Rúška - na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

4. Hlásenie ohniska nákazy - Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie (10 % pozitívnych žiakov z celkového počtu žiakov školy) a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy, riaditeľ školy je povinný informovať ministerstvo a bude postupovať podľa pokynov. → dajte nám prosím vedieť, ak je vaše dieťa pozitívne

5. Izolácia - je obmedzenie pohybu pozitívnej osoby na verejnosti. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. → pozitívne dieťa zostáva doma minimálne 5 dní → dieťa prichádza do škôlky ak malo 0% príznakov v posledný deň izolácie → keďže dieťa nenosí v škôlke respirátor, je zodpovedné preveriť prípadnú pozitivitu dieťaťa domácim samotestom

6. Karanténa - je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/ → karanténa pre triedu nie je automatická → o pozitívnom prípade vás budeme informovať mailom ako doteraz a v prípade pochybností o karanténe pre vaše dieťa kontaktujte vášho lekára

Aktuálne informácie nájdete na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/29813-sk/korona-info/

Pre aktuálne info sledujte tiež https://korona.gov.sk/